Noteikumi

CIEN. KLIENT!

2018.gada 25.maijā stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Darām Jums zināmu, ka mēs cienām Jūsu privātumu un rūpējamies par Jūsu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. Jūs varat droši uzticēt mums savus personas datus.

TILAUDI.COM LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.   Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.Tilaudi.com turpmāk – Tilaudi.com lietošanas kārtību.

1.2.   Tilaudi.com, reģistrācijas Nr. LV49202002316, adrese: Bākas iela 26A, Ragaciems, Engures novads,Latvija, LV-3118, turpmāk –Tilaudi.com, nodrošina Tilaudi.com pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1.3.   Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas Tilaudi.com vai izmanto citus Tilaudi.com pakalpojumus. Nepilngadīgas personas no 14 līdz 18 gadiem Tilaudi.com pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

1.4.   Ja Lietotājs iegādājas Tilaudi.com piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanās nosacījumi.

1.5.   Ja Lietotājs iegādājas preces Tilaudi.com, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka  tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā Tilaudi.com.

1.6.   Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt Tilaudi.com darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, Tilaudi.com ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam Tilaudi.com

1.7.   Tilaudi.com patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties Tilaudi.com, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8.   Tilaudi.com patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

2.   Personas datu aizsardzība

2.1. Iepirkties Tilaudi.com var tikai reģistrēti Lietotāji. Veicot pirkumu Lietotājam ir jāievada vārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurus, e-pasts. Lai pieteiktos vietnē jānorada e-pasts un parole piekļuvei vietnē.

2.2.  Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu pareizību. Ja Lietotājs reģistrācijas formā norādījis neprecīzus datus, Tilaudi.com nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju.

2.3. Reģistrējoties Tilaudi.com Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus Tilaudi.com. Ja reģistrācija datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to Tilaudi.com izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti Tilaudi.com sadaļā – Kontakti.

2.4. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

2.5. Tilaudi.com  garantē lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.

2.6. Tilaudi.com apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot Tilaudi.com partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus.

2.7. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai identificētu personas identitāti.

3.   Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana

3.1. Preces pirkuma līgums starp Tilaudi.com un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs izvēloties preci(-es) ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz “apmaksāt pirkumu”. Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti Tilaudi.com datu bāzē.

3.3.Tilaudi.com piekrīt piegādāt Lietotāja iegādātās preces uz Lietotāja norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.

3.4. Ja Tilaudi.com neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, Lietotājs saņem atpakaļ naudu tikai par preci, piegādes maksa netiek atmaksāta.

3.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ, Tilaudi.com nevar nodrošināt interneta veikala  iegādāto preci. Tilaudi.com apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, Tilaudi.com atmaksā samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

4.  Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču cenas interneta veikalā Tilaudi.com norādītas Eiro, PVN ir iekļauts cenā.

4.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:

4.2.1. izmantojot internetbankas “bank-link” pakalpojumus;

4.2.2. ar bankas pārskaitījumu;

4.2.3. ar kredītkarti;

5.   Preču piegāde

5.1. Lietotājs izvēloties piegādes pakalpojumu, apņemas noradīt precīzu piegādes adresi.

5.1.1 preces var piegādāt Tilaudi.com vai viņa pilnvarots pārstāvis;

5.1.2  Lietotājs apņemas pieņemt preces no kurjera;

5.1.3. piegādes maksa Latvijā –3.50 (trīs eiro un piecdesmit centi) EUR. 

5.1.4. Preču piegāde ar OMNIVA starpniecību

         5.1.4.1. piegādes maksa Latvijā – 3.50 (divi eiro un piecdesmit deviņi centi) EUR.

5.2. Tilaudi.com darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks 1-3 (viena līdz trīs) darba dienas.

5.3. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav atrodams, Tilaudi.com ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt Tilaudi.com jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

5.4. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, pasūtījums tiek atcelts, Lietotājs saņem atpakaļ naudu tikai par preci, piegādes maksa netiek atmaksāta.

5.5. Pēc preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda preču atbilstību pasūtītajam un paraksta rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanu/pieņemšanas dokumentu. Parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu Lietotājs, vai viņa pārstāvis apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci Lietotājam, ja preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. Tilaudi.com neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā.

6.   Preču kvalitāte

6.1.  Visu Tilaudi.com pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.

6.2.  Tilaudi.com precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

7.   Preču atgriešana

7.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko darbību), Lietotājs var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā atgriezt Tilaudi.com iegādāto preci atpakaļ Tilaudi.com.

7.2. Lietotājs informē Tilaudi.com par atgriešanu paziņojot par to rakstiski (e-pastā) norādot atgriešanas objektu un pasūtījuma numuru. Atgriežot preci(-es) Lietotājs var izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, obligāti norādot Lietotāja bankas konta numuru. Lietotājs preces nosūta Tilaudi.com uz adresi: Bākas iela 26A,Ragaciems, Engures novads, Latvija, LV-3118

7.3. Preču atgriešana notiek, ievērojot šādus nosacījumus:

7.3.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā;

7.3.2. preces nedrīkst būt bojātas;

7.3.3. preces nav lietotas, nav zaudējušas tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau sabojātie produktiem piegādes laikā);

7.3.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī kāda tā bija preci saņemot;

7.3.5. Tilaudi.com ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz precu atgriešanu;

7.3.6. Lietotājam jāsedz atgriešanas izmaksas;

7.3.7. naudas atmaksa par atpakaļ nosūtītajām precēm tiek veikta vienīgi ar bankas pārskaitījumu uz lietotāja atgriešanas dokumentā norādīto  bankas kontu.

7.4. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota,Tilaudi.com ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotāja par preci samaksāto naudu.

7.5. Par precēm, kuras lietotājs atgriež Tilaudi.com ievērojot Lietošanas noteikumos noteikto kārtību, Tilaudi.com piekrīt atmaksāt Lietotājam naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā.

8.   Informācijas apmaiņa

8.1. Tilaudi.com sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti Tilaudi.com sadaļā – Kontakti.

9.   Atbildība

9.1. Tilaudi.com ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai Tilaudi.com lietošanas kārtībai.

9.2. Radoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

9.3. Tilaudi.com nav atbildīgs par veikala attēlos redzamo nebūtisko preces krāsu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.

9.4. Tilaudi.com nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Tilaudi.com saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Tilaudi.com centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

10.  Citi noteikumi

10.1. Attiecības starp Lietotāju un Tilaudi.com regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar Tilaudi.com klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.